Alapszabály

SZENT VINCE BORREND
EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

Az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint a Közgyűlés az Egyesület alapszabályának módosítását és egységes szövegét a 2008. november 11-én megtartott ülésén az alábbiak szerint állapítja meg:


I. Általános rendelkezés

 

1. Az egyesület neve:              Szent Vince Borrend

2. Az egyesület székhelye: 6720. Szeged, Dugonics tér 2. Tourinform Iroda

3.  Az egyesület Békés és Csongrád megye területén az alábbi három területi megosztás szerint végzi tevékenységét:

a)  Szeged és környéke

b)  Csongrád és környéke

c)  Békés Megyei Lovagi Szék

4.  Az egyesület hivatalos nyelve: magyar

5.  Az egyesület jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet.

6.  Az egyesület emblémája: kör alakú, a körben Csongrád megye kontúrja szőlőfürttel és levéllel. Felirata: Szent Vince Borrend

7.  Az egyesület jelvénye: nyakba akasztható érem, mely egyik oldalán az embléma, másik oldalán szőlőlugassal körbevett borkiöntő lány.
A tisztségviselők megkülönböztető nyaklánccal hordják az érmet.

8.  Az egyesület alapításinak éve: 1992, mely határozatlan időre jött létre, tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi.

Az egyesület országgyűlési képviselő jelölteket nem állít, és nem támogat.


II. Az egyesület célja, feladata

 

9. Dél-magyarország szőlő és borkultúrájának, elsősorban Csongrád és Pusztamérges termőtájának megismertetése, ezen túlmenően a borvidékek szépségének és értékeinek népszerűsítése.

10.  A cél elérése érdekében a szőlőtermelők és feldolgozók, forgalmazók és fogyasztók együttműködve tevékenykednek.
Rendezvénysorozatok szervezésével a bort népszerűsítő szakmai fórumokkal az egyesület hozzájárul Békés és Csongrád megye kultúrájának, művészetének, gasztronómiájának propagálásához.

11.  Az egyesület elősegíti:

-  a Dél-magyarországi minőségi szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos hírnéwédelmet,

- a kulturált és minőségi borfogyasztást,

- a termékértékesítés elősegítése érdekében a tájékoztatást,

-  szőlő és borkultúránkat, valamint hungaricumainkat propagáljuk, népszerűsítjük.

Az egyesület szolgálatot kíván tenni tagjai és mások életének szebbé tétele érdekében.


III. Az egyesület tagsága

 

12. Az egyesület tagja lehet:

a) az a magyar és nem magyar (büntetlen előéletű) állampolgár, aki 18. életévét betöltötte, az egyesület alapszabályában rögzített célkitűzéseket és feladatokat elfogadja,

b) aláveti magát a szertartásnak és megfelel a próbatételnek, valamint fogadalmat tesz,

c) az a jogi személy, amely elfogadja az egyesület célkitűzéseit,

d) tagsági minőség: alapító tag, tiszteletbeli tag, consul, hírvivő.

13. Tagsági viszony keletkezése:

a) Az alapító tagok az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvének aláírásával váltak az egyesület tagjává.

b) Más személyek a Nagytanácshoz benyújtott és a belépési szándékukat tartalmazó kérelmük, illetve felkérés alapján lehetnek tagok.

14. Az új tagok felvételéről az alapító tagok - esetleges kifogásuk esetén - vétójoggal rendelkeznek.

15.  A tagsági jogok az un. Ünnepélyes próbatétel, avatási szertartás és fogadalomtétel
után illetik meg az új tagokat.

16.  A Nagytanács elutasító döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, újbóli felvételi kérelmet 2 év eltelte után lehet benyújtani.

17.  a) Az egyesület számára felajánlott pénzügyi támogatást a Nagytanács jogosult elfogadni.

b) Az egyesület mindennemű tagja tagdíjat köteles fizetni, amelynek összegét a közgyűlés állapítja meg.


18. A tagságról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartással kapcsolatos szabályokat az SZMSZ tartalmazza.

A tagsági viszony megszűnése


19. A tagsági viszony megszűnik: kilépés, törlés, elhalálozás, kizárás és jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén.
Az egyesület tagjai írásban a Nagytanácsnál bármikor bejelenthetik kilépési szándékukat.

Törlésre kerül sor, ha a tag visszaél tagsági jogával, vagy nem a közösség elvárásainak megfelelően viselkedik, illetve egy éven túl nem fizeti a tagsági díjat, felszólítás ellenére sem. A területi képviseletek javaslata alapján a törlésről a Nagytanács dönt.

A tag halála esetén hozzátartozója a Nagytanácsnál kérelmezheti a tagsági viszony saját néven történő folytatását.

20.  Tagsági viszony megszűnése esetén a volt tag semminemű követeléssel nem léphet fel az Egyesülettel szemben. Az egyesület díszruháját nem viselheti, jelvényét nem hordhatja, és a Borrendet nem képviselheti.

21.  Az egyesület (a borrend) megszűnése esetén a meglévő pénzmaradvánnyal és ingóságokkal elszámol, az archivált anyagát átadja a szegedi Somogyi Könyvtár helytörténeti részlegének.


IV. A tag kötelezettségei és jogai

 

22.    A tag a fogadalomtételének megfelelően segíti a kitűzött feladat elérését, részt vesz ennek megvalósításában.

23.    a) Az egyesület mindennemű tagjának szavazati joga van, amennyiben a tagdíjat rendezte, részt vehet a Nagytanács munkájában, bármely tisztségnek viselésére javasolható és megválasztható.

b) Szavazati jog illeti meg a jogi személy képviselőjét, de tisztségviselésre nem választható meg.

c)  Mindennemű tagjavaslatot és indítványt tehet, panasszal fordulhat a Nagytanácshoz, melyet a Nagytanács minden esetben köteles kivizsgálni, melynek eredményéről tájékoztatást ad.

d) A Nagytanács által minősített palackozott boránál használhatja a borrend emblémáját. A Nagytanács által évente meghatározott áron, nem kereskedelmi célra különlegesen címkézett és feliratozott 10 palack bor megvételére jogosult.

24.  Az egyesület tagjának az avatást igazoló oklevél, feliratozott bor és jelvény jár.

25.  Mindennemű tag éves tagdíj megfizetésére kötelezett. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, szavazati joggal nem rendelkezik és nem választható.

A tagsági díj összegét a Nagytanács javaslatára a közgyűlés hagyja jóvá, mentességet a közgyűlés adhat.

Jogi személyek anyagi hozzájárulása a legmagasabb tagsági díj húszszorosa.

 

V. Az egyesület szervezete

 

26. Közgyűlés

a) A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele, plusz 1 fő jelen van.

b) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Nagytanács szükség esetén bármikor összehívhatja. Össze kell hívni, ha bárminemű tagsági viszonyban állók közül 20 %-a a cél megjelölésével indítványozza.

c) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

d) A közgyűlésre mindennemű tag meghívást kap. A közgyűlés helyét, idejét, napirendjét a kitűzött időpont előtt 15 nappal közölni kell. Ez vonatkozik a rendkívüli közgyűlésre is.

e) A közgyűlést az elnök vezeti, a közgyűlésen bármely tag felszólalhat. Olyan esetben, amikor a Nagytanács véleményét indokolt kikérni, a határozathozatal a Nagytanács véleményezése és javaslattétele után történhet. Ezt az eljárást a közgyűlés szünetében kell lefolytatni.

f) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és két fő hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

g) Kizárólagosan a közgyűlési hatáskörbe tartozik:

• az alapszabály megalkotása és módosítása,

• az egyesület feloszlásának és megszűnésének kimondása,

• tagsági díj megállapítása és mentesség adása,

• a Nagytanács tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással. A tisztségviselőket 5 évre választja meg a közgyűlés.

27. Nagytanács

Az egyesület ügyeit intézi, két közgyűlés között a munkát a Nagytanács tagjai végzik, amely véleményező, javaslattevő és alapszabályban meghatározott esetekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik.

A Nagytanács 13 tagú testület, tagjai:

1. elnök
2. nagymester
3. három alelnök a területi megosztásnak megfelelően
4. szervezőtitkár
5. kancellár
6. főborász
7. tiszteletbeli kancellár
8. ceremóniamester
9. egy-egy személy a három működési területről

Az egyesület törvényes képviselője az elnök, aki munkáját társadalmi megbízatásként látja el. Akadályoztatása esetén a nagymester látja el a törvényes képviseletet.

28. A Nagytanács a közgyűlés tagjai közül munkájának segítése érdekében tisztségviselőket választ.

Tisztségviselők:

- ceremóniamester
- pincemester
- hírnök

29.   A Nagytanács:
a) Munkaterv alapján dolgozik, tevékenységéről köteles a közgyűlésnek beszámolni.

b) Szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik. A napirend megjelölésével az elnök, vagy a felügyelő bizottság bármikor összehívhatja.

c) A Nagytanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén valamely alelnök vezeti. A Nagytanács üléséről feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül a szervezőtitkár irányításával, melyet az elnök hitelesít.

d) Határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

e) Az egyesület tagjai, hírvivői javaslatára dönt a különböző tagsági felvételekről.

f) A közgyűlések és rendezvények megszervezését és lebonyolítását biztosítja.

g) Megállapítja a gazdálkodás módját, éves költségvetést és gazdálkodási tervet készít, év végén elszámolást készít és mindezeket a közgyűlésen ismerteti.

h) A tisztségviselőkkel együtt irányítja az Egyesület tevékenységét, gondoskodik a közgyűlés és saját határozatainak végrehajtásáról.

i) Megállapítja a szervezeti és működési szabályzatot

30.  A Felügyelő Bizottság (felügyelők)

Az egyesület munkáját három főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Feladata:

- vizsgálja az egyesület működését, pénzügyi és gazdasági tevékenységét,

- figyelemmel kíséri a Nagytanács és a közgyűlés határozatainak törvényességét,

- felügyeli az egyesület működésének törvényességét,

- észrevételeiről azonnal tájékoztatja a Nagytanácsot, és évente a közgyűlést.

Jogköre: Az egyesület törvényes működésével kapcsolatban önállóan jár el.

 

VI. Az egyesület gazdálkodása

 

31.  Az egyesület bevételei az alábbi forrásokból származnak:

a) tagok, jogi személyek tagsági díjából,

b) tagok önkéntes hozzájárulásából,

c) rendezvények bevételéből,

d) jogi, nem jogi személyiségű gazdasági társaságok, önkormányzatok, alapítványok támogatásaiból.

32.  A gazdálkodás irányítása, a pénzbevételek és kiadások nyilvántartása, valamint a lovagi szék évente egy alkalommal történő egyeztetése, elszámoltatása a kancellár feladata.

A tagok, hírvivők gazdálkodást érintő tevékenységére a jó gazda gondossága, a takarékosság kell, hogy érvényesüljön.

A kancellár éves gazdálkodási tervet készít. A Nagytanácsülésen minden esetben ismerteti az egyesület gazdálkodási helyzetét.

A kancellár a szükségletnek megfelelően egyeztetést végez a Békés Megyei Lovagi Székkel.

A Békés Megyei Lovagi Szék kancellárja köteles beszámolni a Felügyelő Bizottságnak gazdálkodásáról.

 

VII. A Szent Vince borrend Békés megyei Lovagi Széke

 

33.  A Szent Vince borrend 2/2006.(11.28.) sz. határozatával önálló szervezeti egységként létrehozta a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székét, (továbbiakban; Lovagi Szék)

34.  A Lovagi Széket az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény 2§.(4) bekezdése alapján jelen alapszabály önálló jogi személlyé nyilvánítja, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, továbbá működéséhez önálló költségvetéssel rendelkezik.

35.  A Lovagi Szék neve:           Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke

36.  A Lovagi Szék székhelye:   5700. Gyula Erkel tér 1.
Levelezési címe:              5700. Gyula, Vár u. 12/1.

37.  A Lovagi Szék a Szent Vince Borrend jelvényének, emblémájának, zászlajának és más Jelképeinek fő motívumait hordozó, de a Lovagi Székre utaló önálló jelvény, embléma, zászló, jelkép, bélyegző, levélpapír, stb. használatára jogosult.

38.  A Lovagi Szék szervezete:

a) A Lovagi Szék legfőbb szerve a részközgyűlés, amely a Lovagi Szék mindennemű tagjainak összessége. A részközgyűlést évente egy alkalommal, a Szent Vince Borrend közgyűlését legalább két héttel megelőzően kell összehívni. A részközgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Lovagi Szék tagjainak legalább 20 %-a kéri, vagy a Szent Vince Borrend Nagytanácsa, illetve a Lovagi Szék vezetősége elrendeli.

b) A részközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- javaslattétel az Alapszabály módosítására,

- javaslat a Lovagi Szék feloszlatásának és megszűnésének kimondására,

- a vezetőség megválasztása,

- tagsági hozzájárulás összegének megállapítása és mentesség adása,

- a Lovagi Szék éves költségvetésének megállapítása és a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,

- a részközgyűlés a vezetőség megválasztásán felül tisztségviselőket választhat.

c)  A részközgyűlésre egyebekben a Szent Vince Borrend egyesületi alapszabályában
rögzített közgyűlésre vonatkozó alapszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

39.  a) A Lovagi Szék ügyintéző és képviseleti szerve az 5 tagú vezetőség. A vezetőség tagjait
5 évre, a Részközgyűlés nyilvános szavazással, szótöbbséggel választja.

b) A vezetőség tagjai,

- elnök,
- titkár,
- kancellár,
- ceremóniamester,
- marsall

d) A Lovagi Széket az elnök képviseli, aki részt vesz a Nagytanács ülésein is. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott vezetőségi tag helyettesíti.

e) A vezetőséget az elnök hívja össze. A vezetőségi ülésre tanácskozási és szavazati joggal meghívható a Lovagi Széknek az adott napirendi pontban szakértő bármely tagja. Az ülés határozatképes, ha a szavazati joggal meghívottak fele, plusz egy fő jelen van. A vezetőség döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

f) A vezetőség éves munkaterv alapján dolgozik és tevékenységéről évente beszámol a Részközgyűlésnek. A vezetőséget szükség szerint, de legalább naptári negyedévenként egyszer össze kell hívni.

g) A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- Az éves munkaterv elkészítése és elfogadása,

-  Az éves költségvetés és arról szóló beszámoló elkészítése és a Részközgyűlés elé terjesztése,

- A 100.000. -Ft-ot meghaladó kiadások engedélyezése,

- Javaslattétel a Nagytanácsnak új tagok felvételére,

- A vezetőség tagjai közötti feladat- és munkamegosztást rendező működési szabályzat elkészítése és jóváhagyása.

40.   A Lovagi Szék gazdálkodása, fő bevételi forrásai:

-  a tagoknak a Szent Vince Borrendet megillető tagdíjon felül fizetett tagsági hozzájárulása és egyéb támogatása,

- a saját rendezvények bevételei,

- jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságok, önkormányzatok, alapítványok támogatásai, valamint az önálló pályázatokon elnyert pénzösszegek.

A Lovagi Szék pénzeszközeit a vezetőség által kijelölt pénzintézetnél nyitott számlán kezeli. A pénzbevételek és kiadások nyilvántartása a kancellár feladata. A kancellár a vezetőség által jóváhagyott gazdálkodási terv alapján látja el feladatát.

A maximum 50.000:-Ft készpénz összegű házipénztár kezelését a kancellár végzi.

A pénzintézeti számlán kezelt pénz felhasználását az elnök és a kancellár együttesen, illetőleg valamelyikük akadályoztatása esetén bármelyikük egyedül is jogosult utalványozni.

41.   A Lovagi Szék egyes működési szabályai:

a) A Nagytanács által jóváhagyott új tagok ünnepélyes próbatételét, szertartását és fogadalomtételét a Lovagi Szék a területi elvnek megfelelően önállóan szervezi a Szent Vince Borrend hagyományainak és gyakorlatának figyelembevételével. A Lovagi Szék tagjai a Szent Vince Borrend tagjaivá válnak. A Szent Vince Borrend tagjai akkor lesznek a Lovagi Szék tagjai is, ha tagfelvételüket a Lovagi Szék javasolta és a tagdíjon felül tagsági hozzájárulásukat is megfizetik.

A ceremóniával kapcsolatos feladatokat a Lovagi Szék titkára és ceremóniamestere látja el.

Az új tagok fogadalomtételét minden esetben a Nagymester és /vagy/ megbízottja fogadja és ő üti lovaggá a próbát tett jelölteket.

b) A Lovagi Szék a területi elvnek megfelelően önálló borversenyeket és más rendezvényeket szervezhet. A borversenyek eredményét és a zászlós borokat érintő önálló döntéseket hozhat.

c) A Lovagi Szék tagjai a Szent Vince Borrendet megillető tagdíjon felül a Lovagi Széknek tagsági hozzájárulást kötelesek fizetni, amelynek összegét a Részközgyűlés állapítja meg.

d) A Lovagi Széket a Nagytanács ülésein az elnök és a titkár, akadályoztatásuk esetén a megbízott tag képviseli.

 

Záró rendelkezés

 

Jelen egységes szerkezetű alapszabályt az Egyesület 2008. november 11. napján tartott közgyűlése hagyta jóvá 4/2008.(XI. 11.) Kgy. számú határozatával.

 


Letöltés

 

 

Támogatóink: