Szabályzat az apródokra, pártoló tagokra és a Borbarátok Társaságára vonatkozóan

A Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székének Vezetősége 2010. február 23.-i ülésén - a ceremóniamester előterjesztése alapján – az apródok avatására, a pártoló tagság létrejöttére és a Borbarátok Társaságára vonatkozó SZABÁLYZATOT az SZMSZ 4/d., pontja alapján az alábbiak szerint jóváhagyja:

I. Apródok
1., Apród lehet az a fiatal, aki a 8. életévét betöltötte és a 21. életévét nem haladta meg.
2., Felvételi kérelmet kell benyújtani a Vezetőséghez, amelyhez csatolni kell a Lovagi Szék egy tagjának írásos ajánlását, továbbá a 18. életévét be nem töltött jelentkező esetén a szülők hozzájárulását.
3., A kérelemben ki kell jelenteni, hogy a kérelmező megismerte és elfogadja a Lovagi Szék reá vonatkozó szabályait.
4., A kérelem elfogadása felől a Vezetőség dönt. Az elfogadással a kérelmező apród-jelölt lesz.
5., Az apród-jelölt avatási ceremónián fogadalmat tesz. Az avatási ceremónia történhet a lovagavatási ceremóniával azonos alkalommal, de elkülönített módon. Ha lovagavatás nincs, apródavatási ceremóniára önállóan is sor kerülhet.
6., A jelöltet a Lovagi Szék elnöke vagy akadályoztatása esetén a marsall avatja. A ceremóniát a ceremóniamester vezényli és előolvassa a fogadalom szövegét.
7., Az avatáson próbatételre nem kerül sor.
8., Az apród jogosult viselni a saját költségén készített megkülönböztető ruházatot, ami rövid pelerin a díszruhával azonos anyagból készítve. Elején Békés megye és a Lovagi Szék címerével díszítve, hátulján arany zsinórral kivarrott díszes „A” betűvel.
9., Az apród részt vehet a Borrend és a Lovagi Szék rendezvényein, díszelgésein. Tagdíjat nem fizet.
10., A fogadalomtétel szövege:
„Én ……………… apród-jelölt a Lovagi Szék tagjai előtt ünnepélyesen fogadom, hogy a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székének hű apródja leszek. Célom segíteni a Lovagi Szék munkáját és törekvéseit. Fogadom, hogy ifjú életemet egymás segítésének, a békesség megóvásának, minél több tudás megszerzésének, a becsület és a tisztesség, a család- és hazaszeretet szolgálatának szentelem.”

II. Pártoló tag
1., Pártoló tag lehet a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy.
2., Pártoló tagság írásos kérelemre jöhet létre.
3., A kérelemben ki kell jelenteni, hogy a kérelmező megismerte és elfogadja a Szent Vince Borrend alapszabályát és a Békés Megyei Lovagi Szék Szervezeti és Működési Szabályzatát.
4., A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Lovagi Széket milyen módon és milyen gyakorisággal kívánja támogatni.
5., A pártoló tagság a Vezetőség határozatával jön létre. A pártoló tag igazolványt kap. Közös rendezvényeken Békés megye és a Lovagi Szék címerével díszített, saját költségén készített egységes mellényt viselhet.

III. Borbarátok Társasága
1., Formalitások nélkül létrejövő, laza szerveződésű partnerszervezete a Lovagi Széknek, azoknak a személyeknek a részvételével, akik azonosulnak a Lovagi Szék céljaival és munkájával.
2., A Borbarátok Társaságának tagja az lehet, aki csatlakozó szándékát a Vezetőséghez benyújtott kérelmében bejelenti.
3., A tagság a Vezetőségnek a csatlakozást elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Borbarátok Társaságának tagja tagdíjat nem fizet. A Lovag Szék rendezvényein részt vehet, a Lovagi Szék címerének kitűző változatát viselheti.

 

 

Letöltés

 

Támogatóink: