Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székének
Szervezeti és Működési Szabályzata

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.a., A Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke (továbbiakban: Lovagi Szék) a Csongrád Megyei Bíróság 2009. február 26-án kelt Pk.60.283/1992/12. számú végzésével a Szent Vince Borrend jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége.

b., Jogok és kötelezettségek önálló alanya, önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, és önálló költségvetéssel rendelkezik.

c., Neve:     Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke
Rövidített neve: Szt. Vince Borrend B.M. Lovagi Széke

d., Székhelye:    5700 Gyula, Erkel tér 1.

e., Levelezési címe:    5700 Gyula, Vár u. 12/1.

f., Képviselője:    Lukács Sándor, 5700 Gyula, Vár u. 12/1.

g., Számláját vezető pénzintézet és számlaszám: KHB 10402623-50515655-52481004

h., Adószáma: 18395071-1-04

2. A Lovagi Szék célja és feladata a Szent Vince Borrend Alapszabályában foglaltakon felül:

a., Békés Megyében és a Dél-Alföldi Régióban, a csongrádi táj borainak, a békés megyei gasztronómiának népszerűsítése, a kultúrált minőségi borgasztronómia széles körben történő terjesztése.

b., A Békés megyei gasztronómiai fesztiválok népszerűsítése, a közösségteremtés és a rendezvényeken való közös részvétel díszruházatban.

c., Az ifjúság bevonása a közösségi életbe. A lovagi erények megismertetésével a haza, a család és a munka szeretetére, az idősek tiszteletére és rendi társaik megbecsülésére való nevelésük.

d.,  Szőlészeti, borászati és gasztronómiai programok, előadások, kiállítások szervezése és lebonyolítása.

e., Szakmai utazások, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása és ezáltal más borrendek és borászatok megismertetése.

f., A Lovagi Szék céljait, feladatait tagjain, tiszteletbeli tagjain, apródjain, pártoló tagjain és a Borlovagok Társaságán keresztül valósítja meg.

II.

Szervezeti és működési szabályok

3.a., A Lovagi Szék legfőbb szerve a részközgyűlés, amely a Lovagi Szék mindennemű tagjainak összessége. A részközgyűlésre vonatkozó szabályokat a Szent Vince Borrend alapszabályának VI. fejezet 38. pont a-c., alpontjai tartalmazzák. E szerint:

b., A részközgyűlést évente egy alkalommal a Szent Vince Borrend közgyűlését legalább két héttel megelőzően kell összehívni. A részközgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Lovagi Szék tagjainak legalább 20 %-a kéri, vagy a Szent Vince borrend Nagytanácsa, illetve a Lovagi Szék vezetősége elrendeli.

c., -  A részközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- javaslattétel az alapszabály módosítására,
- javaslat a Lovagi Szék feloszlatásának és megszűnésének kimondására,
- a vezetőség megválasztása,
- a tagsági hozzájárulás összegének megállapítása és mentesség adása,
- a Lovagi Szék éves költségvetésének megállapítása és a vezetőség éves beszámolójának elfogadása,
- a Lovagi Szék Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- a részközgyűlés a vezetőség megválasztásán felül további tisztségviselőket is választhat.

4., - E felhatalmazás alapján:
a., A részközgyűlés létrehozza

-  a zászlóőr és
- a tanácsnok tisztségeket.

A megválasztott zászlóőr és tanácsnok a vezetőség teljes jogú tagja.

b., - A szőlő és borkultúra, valamint a hungarikumok propagálása és népszerűsítése,    továbbá a fiatalkorúak helyes irányú nevelése, a családtagok és más személyek aktivizálása érdekében a részközgyűlés a vezetőség javaslatára létrehozza az Apródok Tagozatát és a Borbarátok Társaságát.

c., - A részközgyűlés a Lovagi Szék támogatói bázisának szélesítésére létrehozza a pártoló tagság intézményét.
A pártoló tag a Lovagi Szék támogatója. Anyagilag, illetve a rendelkezésére álló más eszközökkel támogatja a Lovagi Szék munkáját és segíti tevékenységét.

d., Az apródok avatásának a Borbarátok Társaságának valamint a pártoló tagság részletes szabályait a ceremónia mester dolgozza ki és terjeszti jóváhagyásra a vezetőség elé.

5. A részközgyűlés működésére a Szent Vince Borrend egyesületi alapszabálya V. fejezet 26. pontjában rögzített alábbi előírásokat kell alkalmazni:

a., A részközgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele, plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt berekesztett részközgyűlés változatlan napirenddel ismét összehívható. Ebben az esetben a részközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

b., A részközgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a részközgyűlés elnökének szavazata dönt.

c., A részközgyűlésre mindennemű tag meghívást kap. A részközgyűlés helyét, idejét, napirendjét a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal közölni kell. Ez vonatkozik a rendkívüli részközgyűlésre is.

d., A részközgyűlést a Lovagi Szék elnöke vezeti. A részközgyűlésen mindennemű tag felszólalhat.

e., A részközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a részközgyűlés által választott két hitelesítő és jegyzőkönyvvezető ír alá.

6.a., A Szent Vince Borrend alapszabályának VII. fejezet 39. pontja alapján a Lovagi Szék ügyintéző és képviseleti szerve a vezetőség. A vezetőség tagjait - ide értve a 4.a., pont szerint létrehozott zászlóőrt és tanácsnokot is 5 évre a részközgyűlés nyilvános szavazással, szótöbbséggel választja.

A vezetőség tagjai a Szent Vince Borrend Alapszabályának 39. b., pontja alapján 
- az elnök
- a titkár
- a kancellár
- a ceremóniamester
- a marsall

Továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.a., pontja alapján létrehozott

- a zászlóőr
- a tanácsnok

b., A vezetőséget az elnök hívja össze. A vezetőségi ülésre tanácskozási joggal meghívható a Lovagi Széknek az adott napirendi pontban szakértő bármely tagja. Az ülés határozatképes, ha a szavazati joggal meghívottak fele plusz egy fő jelen van. A vezetőség döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

c., A vezetőség üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az elnök és az emlékeztetőt készítő ír alá.

d., A vezetőség éves munkaterv alapján dolgozik, és tevékenységéről évente beszámol a részközgyűlésnek. A vezetőség szükség szerint, de legalább naptári negyedévenként egyszer össze kell hívni.

e., A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szent Vince Borrend Alapszabályának  39. g., pont alapján:
- Az éves munkaterv elkészítése és elfogadása.
- Az éves költségvetés és az arról szóló beszámoló elkészítése és a részközgyűlés elé terjesztése.
- A gazdálkodási terv jóváhagyása.   
- A 100.000,- Ft-ot meghaladó kiadások engedélyezése.
- Javaslattétel a Nagytanácsnak új tagok felvételére.
- A vezetőség tagjai közötti feladat- és munkamegosztást rendező Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, és jóváhagyatása a részközgyűlés által.

f., A vezetőség további kizárólagos hatásköre:
- Javaslattétel a Nagytanács számára a kötelezettségeit nem teljesítő tag törlésére.
- A Lovagi Széknek nyújtott támogatás elfogadása és felhasználása.
- Az apródavatásra és a Borbarátok Társaságára és a pártoló tagságra vonatkozó szabályok jóváhagyása.

A vezetőség tagjainak feladata- és hatásköre

7. Az elnök
a., önállóan képviseli a Lovagi Széket,
b., összehívja és levezeti a részközgyűlést és a vezetőségi ülést,
c., megállapítja a határozatképességet, és a szavazás eredményét,
d., kimondja az elfogadott határozatot,
e., kijelöli a vezetőségi ülésről készült emlékeztető elkészítőjét,
f., részt vesz a Nagytanács ülésein, és képviseli a Lovagi Széket,
g., a pénzintézeti számlán kezelt pénz felhasználását a kancellárral együttesen, illetve a kancellár akadályoztatása esetén egyedül utalványozza,
h., szervezi a vezetőség munkáját, és a vezetőség tagjainak feladatokat adhat,
i., meghatározza a Lovagi Szék iratkezelésének rendjét és gondoskodik az iratok őrzéséről.

8. A titkár
a., elkészíti és a javaslatok figyelembe vételével összeállítja a Lovagi Szék éves munkatervének, illetve rendezvénytervének tervezetét, és azt a vezetőség elé terjeszti jóváhagyásra,
b., szervezőtevékenységével segíti az elnök és a vezetőség munkáját,
c., részt vesz a Nagytanács ülésein, és segíti a Lovagi Szék céljainak megvalósulását,
d., elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

9. A kancellár
a., elkészíti a Lovagi Szék éves gazdálkodási tervét, és jóváhagyásra a vezetőség elé terjeszti,
b., nyilvántartja a bevételeket és kiadásokat, gondoskodik a szükséges bizonylatok elkészítéséről, kiadásáról és őrzéséről,
c., beszedi és nyilvántartja a Lovagi Széket megillető tagi hozzájárulásokat, és más befizetéseket. Szorgalmazza a Szent Vince Borrendet megillető éves tagdíjak befizetését.
d., kezeli és őrzi a házi pénztárat,
e., a pénzintézeti számlán kezelt pénz felhasználását az elnökkel együttesen, illetve az elnök akadályoztatása esetén egyedül utalványozza,
e., folyamatosan figyelemmel kíséri a Lovagi Szék gazdálkodását, és arról a vezetőséget rendszeresen tájékoztatja,
g., a Lovagi Szék gazdálkodásáról évente egy alkalommal tájékoztatja a Szent Vince Borrend kancellárját, és a gazdálkodásról beszámol a Borrend Felügyelő Bizottságának,
h., elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

10. A ceremóniamester
a., elkészíti a Lovagi Szék rendezvényeinek forgatókönyvét, és azt a vezetőség elé terjeszti jóváhagyásra,
b., szervezi a rendezvények előkészületeit és végrehajtását, gondoskodik azoknak zökkenőmentes lebonyolításáról,
c., kidolgozza az apródok avatásának szabályait, a Borbarátok Társaságának és a pártoló tagság létrehozására vonatkozó előírásokat, és azt a vezetőség elé terjeszti jóváhagyás végett,
d., közreműködik az avatási szertartásokon,
e., elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

11. A marsall
a., a külön fajta rendezvényeken, a Lovagi Szék díszelgéseit megszervezi, összeállítja és vezeti a menetoszlopot. Ügyel arra, hogy a Lovagi Szék tagjai az apródok a Borbarátok Társasága és a pártoló tagok öltözékükkel, megjelenésükkel, magatartásukkal megfelelő és méltó módon képviseljék a Lovagi Széket,
b., rendezvényeken és más díszelgéseken viseli a Lovagi Szék kardját,
c., a ceremóniamesterrel közösen meghatározza a Lovagi Szék rendezvényeinek koreográfiáját, és gondoskodik annak végrehajtásáról,
d., közreműködik az apródok avatásán, valamint a Borbarátok Társaságának és a pártoló tagság létrehozására vonatkozó szabályok kidolgozásában,
e., nyilvántartást készít a Lovagi Szék tagjairól, az apródokról, és a Borbarátok Társaságáról és a pártoló tagságról. Gondoskodik a nyilvántartás naprakész állapotáról,
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
- az érintett nevét és személyi adatait, tagi minőségét és tagságának kezdetét. Lakcímét és elérhetőségeit (telefon, e-mail).
f., elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

12. A zászlóőr
a., a részközgyűlés a Szent Vince Borrend alapszabályának VII. 38/b. pontja 6 bekezdésében adott felhatalmazás alapján létrehozta a zászlóőr tisztséget,
b., a zászlóőr a vezetőség részközgyűlés által választott, szavazati joggal rendelkező teljes jogú tagja,
c., a zászlóőr gondoskodik a Lovagi Szék zászlajának és más jelképeinek őrzéséről, és hibátlan állapotának megtartásáról,
d., ünnepi rendezvényeken és díszelgéseken viszi a lovagi szék zászlaját,
e., közreműködik a rendezvények lebonyolításában,
f., ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

13. A tanácsnok
a., a részközgyűlés a Szent Vince Borrend Alapszabályának VII. 38,.b. 6. bekezdésében adott felhatalmazás alapján létrehozta a tanácsnoki tisztséget,
b., a tanácsnok a vezetőség részközgyűlés által választott szavazati joggal rendelkező teljes jogú tagja,
c., a tanácsnok a Lovagi Szék jogtanácsosa és jogi szakértője,
Fő feladata: a Lovagi Szék törvényes működésének elősegítése.
d., folyamatosan figyelemmel kíséri azt, hogy a Lovagi Szék az egyesülési jogról szóló törvény előírásainak, a Szent Vince Borrend Egyesületi Alapszabályának és a Lovagi Szék Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően működik-e,
e., megállapításairól az elnöknek jelentést tesz,
f., közreműködik a részközgyűlés és a vezetőség határozatainak megszerkesztésében,
g., elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnök esetenként megbízza.

III.
A Lovagi Szék tagjainak jogai és kötelességei

14. A Szent Vince Borrend tagjainak jogait és kötelezettségeit az Egyesület Alapszabályának IV. fejezet 22-25. pontjai tartalmazzák.

15. A Lovagi Szék valamennyi tagját megillető további jogok:
a., joga van megkövetelni azt, hogy a választott elnökség az egyesületi munka végzéséhez  biztosítsa a szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket,
b., joga van a Lovagi Szék céljainak feladatainak megismeréséhez, részt vehet azoknak kialakításában és végrehajtásában,
c., részt vehet a külön fajta tanácskozásokon, ott javaslatokat és észrevételeket tehet. Megilleti a szabad véleménynyilvánítás és kezdeményezés joga,
d., felkérésre képviselheti a Lovagi Széket különböző fórumokon, tanácskozásokon, rendezvényeken.

16. A Lovagi Szék tagjai kötelesek:
a., betartani a Szent Vince Borrend Alapszabályát és a Lovagi Szék Szervezeti és Működési Szabályzatát,
b., megfizetni a tárgyév június 30. napjáig a Szent Vince Borrend tagsági díját és a Lovagi Széket megillető tagsági hozzájárulást,
c., erősíteni és népszerűsíteni a Lovagi Széket, segíteni annak gazdasági és egyéb tevékenységét,
d., megőrizni a Lovagi Szék tekintélyét, segíteni egymást tanácsokkal és tettekkel, a békességet megóvni és a szeretetet hirdetni, vitás kérdésekben a megegyezést keresni az egyesületen belül és a magánéletben is,
e., évente legalább két alkalommal a meghirdetett rendezvényeken részt venni és elősegíteni a rendezvény sikerét.

17. Pártoló tagsági jogok és kötelezettségek:
a., Joga:
- a részközgyűlésen való részvétel és hozzászólási, véleményezési jog szavazati jog nélkül,
- részt vehet a Lovagi Szék tevékenységében, rendezvényein,
- javaslatot tehet, új megoldásokat kezdeményezhet.
b., Kötelessége:
- a Lovagi Szék célkitűzéseinek elősegítése,
- az alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat betartása,
- a Lovagi Szék erkölcsi és anyagi támogatása.

IV.
Egyéb működési szabályok

18. A vezetőség valamennyi tagja rendelkezhet a Lovagi Szék székházának (Gyula, Erkel tér 1.) kulcsaival.

19. A kulccsal rendelkező vezetőségi tagokat a székházban őrzött értékekért egyetemleges felelősség terheli. Kötelesek gondoskodni az értékek megőrzéséről és a berendezések rendeltetésszerű használatáról.

20. A székházban őrzött készletek felhasználását a nyilvántartó könyvben haladéktalanul rögzíteni és a vezetőségi tag aláírásával igazolni kell.

21. A Lovagi Szék a székházában

a., hetenként egyszer, pénteken 17.00 órától klubnapot tart. Ennek célja a folyamatos egyesületi élet fenntartása, és az információk kicserélésének biztosítása, barátságok kialakítása és ápolása, ez az egymáshoz tartozás érzésének elmélyítése.

b., Havonta egyszer, pénteki napon nyitott napot tart, ahol az érdeklődőkkel megismerteti és népszerűsíti a Lovagi Szék tevékenységét.
A nyílt nap helyét, idejét és célját a médiában nyilvánosságra kell hozni.

22. A klubnapon a székház nyitva tartását a kulccsal rendelkező bármelyik vezetőségi tag biztosíthatja, a programot pedig a Lovagi Szék megjelent tagjai korlátozás nélkül szabadon állapítják meg. A klubnapon részt vehetnek a Szent Vince Borrend és a Lovagi Szék tagjai, az apródok, a Borbarátok Társasága, a pártoló tagok, valamint mindezeknek baráti köre, ha értük az érintett kezességet vállal.
A klubnap módot nyújthat arra, hogy a résztvevők kicseréljék gondolataikat, beszámoljanak utazásaikról, kirándulásaikról, esetleg megvendégeljék egymást azokkal a finomságokkal, amelyeket arra érdemesnek tartanak.

23. a., A vezetőség negyedévenként legalább egy alkalommal egy-egy borvidék borászát meghívhatja borbemutatóra. Ennek keretében a Csongrád megyei borvidék valamennyi borászának bemutatkozását elő kell segíteni.

b., Arra kell törekedni, hogy tartalmas és aktív klubélet alakuljon ki, ahol a borgasztronómia mellett a zene, az irodalom, a művészetek más területei és a játék is helyet kaphassanak.

c., Ez a klubélet segítheti elő azt a célt, hogy borbemutatóinkon, rendezvényeinken a turizmusban érdekeltek és a lakosság is minél nagyobb számban részt vegyenek.

Kelt Gyulán, 2009.  november hó 27-én.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Székének részközgyűlése 2009.  november hó 27-én tartott ülésén 7/2009. (XI.27.) számú határozatával elfogadta.

 

 

Letöltés

 

Támogatóink: